Till Toppen
Post with Featured Image

Svenska advokatbyråer och juristyrket i Sverige

Vad är en advokat?

Enligt Wikipedia är en advokat en jurist som oftast är medlem i ett nationellt advokatsamfund, som till sitt yrke antingen tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller biträder en klient inför domstol och myndighet eller är engagerad i båda dessa aktiviteter.

Den närmre innebörden av advokat skiljer sig dock åt mellan olika länder. I Norden och Kontinentaleuropa är en advokat vanligen en utbildad jurist med särskilda kvalifikationer som är upptagen i en särskild medlemsorganisation eller register.

I de så kallade ”common law”-länderna, till exempel England, används inte begreppet advokat på samma sätt som advokat förstås i kontintentaleuropeiska rättssystem. Här måste en utbildad jurist vanligtvis passera en yrkesexamen, så kallad bar exam, för att få praktisera juridik utan att göra sig skyldig till brott. Avlagd yrkesexamen visar att personen med godkänt resultat avlagt examen och har de nödvändiga färdigheterna som krävs i yrkeslivet.

Vad är egentligen skillnaden mellan en advokat och en jurist?

I svensk rätt är advokat en skyddad titel medan jurist inte är det. Detta innebär att man bara får titulera sig advokat om man har blivit antagen som en ledamot av Sveriges advokatsamfund. Jurist kan istället i princip vem som helst kalla sig, det finns inga krav på utbildning eller erfarenhet för att få kalla sig jurist i Sverige, men vanligtvis menas någon som har avlagt en jur. kand.-examen.

På svenska advokatsamfundets hemsida kan man läsa om vad som krävs för att bli advokat. För att få ansöka om att bli en ledamot av Sveriges advokatsamfund och krävs utöver en avslutad jur. kand-examen minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete samt en avslutande muntlig examen som visar att man är lämplig för advokatyrket. Utöver avlagd advokatexamen kontrolleras också att den sökande har ordnad ekonomi, är redbar och i allmänhet lämplig för advokatverksamhet. Som advokat tillkommer dessutom krav på att genomgå minst 18 timmars vidareutbildning per år.

Alla advokater är skyldiga att följa något som kallas god advokatsed. Denna finns nedtecknad i advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed, vilken utgör en central del av advokaternas etiska ramverk. Här återfinns bestämmelse om att värna klientens intressen, att vara lojal med klienten, att förhålla sig oberoende, fri från intressekonflikter samt lyda tystnadsplikten. Tystnadsplikten är också reglerad i lag.

Vad tjänar man som jurist?

Enligt Saco är medianingångslönen för nyexaminerade jurister 26 500 kronor/månad, och medianlönen 10 år efter examen 41 500 kronor/månad. Medianlönen 20 år in i arbetslivet är 52 500 kr/månad.

Svenska advokatsamfundet – vad är det?

Svenska advokatsamfundet är en privaträttslig sammanslutning där landets alla advokater ingår. Advokatsamfundet är reglerat i Rättegångsbalken och samfundets stadgar fastställs av regeringen. Av stadgarna framgår att advokatsamfundet har till ändamål att dels vidmakthålla en etiskt och professionellt hög kvalitet inom advokatkåren, dels följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo, samt tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen och verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.

Advokatsamfundet har en disciplinnämnd som utövar tillsyn över advokaterna. Om denna nämnd anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta om en disciplinär påföljd för den advokaten.

Sveriges Juridiska byråer

För den yrkesverksamma jurist som väljer att inte ansöka om att bli advokat och ledamot av svenska advokatsamfundet finns det andra sammanslutningar att söka sig till, exempelvis sammanslutningen Sveriges Juridiska Byråer (SJB) som grundade 1995 och är en intresseorganisation för yrkesverksamma jurister som valt att inte verka inom advokatsamfundet. SJB har som eget uttalat syfte att verka för att jurister som inte är advokater inte ska särbehandlas på den grunden att de inte är advokater, där SJB fungerar som en kvalitetsstämpel på att de som anlitar ett juridiskt ombud eller rådgivare därigenom, vet att personen har avlagt juristexamen, har en registrerad firma, är godkänd för F-skatt samt har ansvarsförsäkring.

Vem får lov att processa i domstol?

I 12 kapitlet Rättegångsbalken finns bestämmelser om ombud i tvistemål. Bestämmelserna säger att man får ha ett ombud i en rättegång, men det är inte ett krav. Man kan man alltså företräda sig själv om man vill. I 12 kap. 2 § återfinns krav som ombudet ska uppfylla för att godkännas som ombud. Hänsyn tas till bland annat redbarhet, insikter och tidigare verksamhet samt att ombudet behärskar det svenska språket. Vidare får ombudet inte vara underårigt eller i konkurstillstånd.

I 21 kapitlet Rättegångsbalken återfinns regler för försvar i brottmål. Du får även här företräda dig själv, eller bli företrädd av en offentlig försvarare, antingen som du väljer själv eller som domstolen förordnar. Om du själv väljer ett offentligt biträde kan du välja att förordna en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget. Om domstolen förordnar offentligt biträde väljer de en advokat ur en lista hos advokatsamfundet.

Vad är det för skillnad mellan humanjuridiska och affärsjuridiska advokatbyråer?

Ibland kan man höra att jurister skiljer på advokatbyråer som sysslar med humanjuridik och de som sysslar med affärsjuridik. Med humanjuridik menar man vanligen juridik som rör privatpersoner och deras förhållanden, exempelvis familjerätt (skilsmässor, vårdnads- och umgängestvister, underhåll, bodelning, arv och testamente), brottmål, sociala mål (omhändertagande av barn, tvångsvård av ungdomar och missbrukare) och flyktingrätt. Med affärsjuridik menas vanligen juridik som rör företag och ekonomi. Omkring 40 procent av advokaterna i Advokatsamfundet sysslar huvudsakligen med humanjuridik, och ungefär 60 procent av advokaterna sysslar huvudsakligen med affärsjuridik.

Kuriosa om advokatsamfundets statistik

Den 31 december 2015 var antalet ledamöter i Advokatsamfundet 5681, varav aktiva advokater var 5184. 29 procent av dessa var kvinnor och 71 procent var män.

Den 31 december 2015 var antalet biträdande jurister på de advokatkontor som är anslutna till Advokatsamfundet 1909 jurister, varav 56 procent var kvinnor och 44 procent var män.

Enligt Saco beräknas det totala antalet biträdande jurister i Sverige vara cirka 35 000.

Hur ser den europeiska arbetsmarknaden ut för en svensk jurist?

Precis som i Sverige är i många av EU:s medlemsstater advokatyrket reglerat. För att få praktisera som advokat inom EU men över landsgränserna krävs att juristen är upptagen i en yrkesorganisation motsvarande det svenska advokatsamfundet eller är advokat genom statligt utnämnande eller efter avläggande av examen. För att ge även advokater rätt till etableringsfrihet inom EU utfärdades direktiv 98/5/EG som ger advokater rätt att utöva sitt yrke under samma regler som värdlandets advokater.

Alma Falk. Praktikant på advokatfirman Juristdomänen