Till Toppen

Blog - Advokater i Malaga, Solkusten och Stockholm

Den svenska arvsrätten

Den svenska arvsrätten

Arvsrätten har sin bakgrund i ett samhälle bestående till största del av självägande bönder där jordbesittningen var av avgörande betydelse för en persons ekonomiska och sociala ställning. Det man därför ville skydda och bevara inom familjen och släkten var framförallt den fasta egendomen. Troligtvis betraktades den fasta egendomen som släktens gemensamma och den enskilda individens vilja var av underordnad betydelse. För att på ett effektivt sätt bevara jorden inom den egna släkten var det männen som i första hand fick ärva.

Läs mer...


Svenska advokatbyråer juristyrket i Sverige

Svenska advokatbyråer och juristyrket i Sverige

Vad är en advokat?

Enligt Wikipedia är en advokat en jurist som oftast är medlem i ett nationellt advokatsamfund, som till sitt yrke antingen tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller biträder en klient inför domstol och myndighet eller är engagerad i båda dessa aktiviteter.

Den närmre innebörden av advokat skiljer sig dock åt mellan olika länder. I Norden och Kontinentaleuropa är en advokat vanligen en utbildad jurist med särskilda kvalifikationer som är upptagen i en särskild medlemsorganisation eller register.

Läs mer...


Medling i vårdnadsmål advokatbyrå

Medling i vårdnadsmål - advokatbyrå Juristdomänen

Före 2006 var medling i vårdnadsmål endast möjligt i tvister som gällde verkställighet. År 2002 tillsattes en vårdnadskommitté som ansåg att samförståndslösningar borde eftersträvas i en större utsträckning och att medlingsinsatser borde tas in i ett tidigare skede av processen. Den 1 juli 2006 infördes 6 kap. 18 a § föräldrabalken och genom denna lagändring blev det möjligt att förordna en medlare i vårdnadsmål.

Det finns tre olika förfaranden som används för att försöka nå en samförståndslösning i vårdnadstvister. Det är domarens skyldighet att försöka verka för en lösning, socialtjänsten kan hålla samarbetssamtal och det finns en möjlighet att förordna en medlare.

Läs mer...